Ile urlopu ma nauczyciel?


Zależy to głównie od placówki, w jakiej zatrudniony jest pedagog. Urlop wypoczynkowy nauczyciela, zatrudnionego w publicznej placówce feryjnej, został uregulowany przede wszystkim w Karcie nauczyciela. Jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii szkolnych (zimowych i letnich). Prawo do pierwszego urlopu nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym ferie, a każdy kolejny wypoczynek od 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

Nauczyciel korzystający z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii powinien otrzymać co najmniej cztery tygodnie nieprzerwanego wypoczynku. W tym czasie dyrektor nie ma prawa zobowiązać podwładnego do przeprowadzania egzaminów, wykonania prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego czy też opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie – nauczyciel może zostać natomiast zmuszony do wykonywania tych czynności w innym okresie trwania ferii szkolnych. Czynności te nie mogę jednocześnie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Jeśli jego okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 miesięcy, przysługuje mu urlop obliczany proporcjonalnie od określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Przyjmuje się, że jeden miesiąc odpowiada 5,6 dnia urlopu, co wynika z wyliczenia: maksymalny pułap ekwiwalentu wynoszący 56 dni dzieli się przez 10 miesięcy (niepełne dni urlopowe i miesiące zatrudnienia zaokrągla się w górę).

Natomiast nauczycielowi, który nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego czy urlopu dla poratowania zdrowia, przysługuje prawo do urlopu uzupełniającego w ciągu roku szkolnego, w wymiarze do 8 tygodni.

Natomiast nauczyciel zatrudniony w publicznej placówce nieferyjnej podlega przepisom Karty nauczyciela oraz częściowo Kodeksowi pracy. Temu nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Co ważne, w planie urlopów nie uwzględnia się 4 dni urlopu udzielanego na żądanie pracownika czy urlopu wypoczynkowego pracownicy w ciąży.

 

Przy wyliczaniu urlopu wypoczynkowego nauczyciela z placówki nieferyjnej nie liczy się pensum, ale wymiar etatu zatrudnionej osoby. Oznacza to, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy lub innemu dobowemu wymiarowi czasu pracy, jaki wynika z wielkości etatu nauczyciela. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w placówce nieferyjnej jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 280 godzin (35 dni x 8 godz.). Pedagog zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć ma urlop obliczany proporcjonalnie, a wolne dni są mu udzielane w dni, które są dla niego dniami pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika.

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach niepublicznych są objęci wyłącznie przepisami Kodeksu pracy – w ich przypadku obowiązują przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych takie, jak pozostałych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 2 =