Szkoła po nowemu


Za nami początek roku szkolnego. Co zmieniło się w szkołach? Wiadomo już, że awans zawodowy potrwa dłużej i będzie nowy system ocen nauczycieli.
Rok szkolny 2018/2019 to także drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji. Szkoła podstawowa ponownie będzie liczyła osiem klas. W likwidowanych gimnazjach pozostanie ostatni rocznik.  Wdrażana będzie także nowa podstawa programowa w klasach II, V i VII.

W szkolnych ławach jest 4,5 mln uczniów w blisko 24 tys. szkół. W podstawówkach uczy się ponad 3 mln dzieci, w tym w I klasie około 361 tys. W szkołach średnich – ponad milion osób. W szkołach branżowych – 113 tys. uczniów. Do klasy III gimnazjum uczęszcza ok. 355 tys. uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpoczęło ok. 226 tys. słuchaczy, a w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 146 tys.

Od 1 września zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych nauczyciele mają być zatrudniani wyłącznie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą – Kodeks pracy. Przepis ten będzie miał zastosowanie do zatrudniania na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne. Wydłuży się awans zawodowy nauczycieli. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego potrwa rok i dziewięć miesięcy. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego stanie się możliwe po przepracowaniu w szkole co najmniej trzech lat (dotychczas dwa lata) od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie możliwe po przepracowaniu w szkole co najmniej czterech lat (dotychczas rok) od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel będzie mógł się ubiegać o wyższy stopień awansu, jeżeli otrzyma co najmniej dobrą ocenę pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej policzyło, że najlepsi nauczyciele mogą mieć skrócony okres awansu do ośmiu lat. W normalnym trybie osiągnięcie stopnia nauczyciela dyplomowanego zajmie 15 lat. Rusza także nowy system oceny pracy nauczycieli. Jego praca będzie obligatoryjnie weryfikowana co pięć lat. Po upływie trzyletniego okresu nauczyciel dyplomowany może wystąpić do dyrektora o dokonanie oceny pracy na swój wniosek. Ujednolicone zostało pensum. Od 1 września 2018 r. pensum logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych wyniesie nie więcej niż 22 godziny, a tzw. nauczycieli wspomagających 20 godzin.

W znowelizowanym prawie oświatowym zwiększony został wpływ przedstawicieli rodziców na funkcjonowanie placówki. Między innymi rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwali program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora oraz uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Kończą się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zakłada ono m.in., że każda szkoła ma zapewnić uczniom dostęp do wody pitnej, a wyjście ucznia ze szkoły ma być rejestrowane. W projekcie znalazł się zapis, że przerwy nie mogą trwać krócej niż pięć minut, a przedmioty wymagające wysiłku umysłowego nie mogą się odbywać po szóstej lekcji. Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od podpisania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 1 =