Kary dla nauczyciela


Kto, dlaczego i w jakich okolicznościach może ukarać nauczyciela? Jakie są rodzaje tych kar? Pisze o tym Gazeta Prawna.

Nauczyciel podlega dwóm rodzajom kar: porządkowej i dyscyplinarnej. Sposoby ich wymierzania są regulowane przez Kartę nauczyciela. Od 1 września 2019 roku obowiązuje kilka zmian w zakresie dyscyplinarnego karania nauczycieli. Pierwszą z nich jest to, że karom dyscyplinarnym podlegają wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego.
Za co można ukarać nauczyciela?
Karę dyscyplinarną można wymierzyć nauczycielowi za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub za niewypełnianie obowiązków:
1) rzetelnego realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierania każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego;
3a) doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły;
Kary porządkowe nauczycielom wymierza się za uchybienia przeciwko porządkowi pracy. takim przypadku może otrzymać karę upomnienia lub nagany np.  za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych.
Ponadto za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w godzinach pracy na nauczyciela może zostać nałożona kara pieniężna.
Do kar dyscyplinarnych nauczycieli zalicza się:
1. Naganę z ostrzeżeniem
2. Zwolnienie z pracy
3. Zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania;
4. wydalenie z zawodu nauczyciela.
Zwolnienie z pracy po popełnieniu czynu zagrożonego karą dyscyplinarną nie chroni nauczyciela przed postępowaniem przed komisją dyscyplinarną i wymierzeniem kary dyscyplinarnej.
Więcej w artykule w Gazecie Prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *