Miało być lepiej. Jest chaos


Czy warto wprowadzać dla szkół centra usług wspólnych? Chaos informacyjny towarzyszący  powstawaniu Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej pokazuje, że nie do końca. Temat sprowokował ZZ Kontra Pracowników Oświaty, wraz z dwoma innymi nauczycielskimi związkami zawodowymi do zainicjowania spotkania z dyrektorami dąbrowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.  – Brak wiedzy, dezinformacja we wszystkich planowanych obszarach funkcjonowania CUW oraz próba pozbawienia dyrektorów autonomii w kierunku zarządzania scentralizowanego, były głównymi wnioskami wynikającymi z zebrania. Proces poprzedzony wielomiesięczną pracą firmy konsultingowej, która zgromadziła z jednostek pokaźną ilość danych, konsultacje z wąską grupą przedstawicieli dyrektorów i głównych księgowych, nie dały jednoznacznej informacji zwrotnej na temat zasadności utworzenia  CUW – mówi Iwona Skowron, przewodnicząca sekcji oświatowej ZZ Kontra. -Przekazanie do zaopiniowania, projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej, związkom zawodowym wydaje się bezzasadne z uwagi na fakt, potwierdzony odpowiedzią dąbrowskiego magistratu z dnia 13.02.2020 r., cyt.: „…prace związane z powołaniem Centrum Usług Wspólnych dla Jednostek Oświatowych w Dąbrowie Górniczej nie zostały jeszcze zakończone i w dalszym ciągu są na etapie konsultacji i uzgodnień”, na pisemne zapytanie związków zawodowych dotyczące:
– określenia koncepcji centralnego świadczenia usług,
– określenia struktury organizacyjnej centralizacji świadczenia usług,
– określenia zasady obiegu dokumentów miedzy CUW i placówkami,
– określenia zasad obowiązków powierzonych CUW,
– określenia zasad przekazywania kompetencji kierowników jednostek do CUW,
– określenia poszczególnych stanowisk pracy wraz z przydziałem obowiązków i warunkami płacowymi    w CUW,
– określenia bilansu korzyści i kosztów wprowadzenia CUW,
– wpływ wprowadzenia CUW na kompetencje kierowników jednostek do dysponowania środkami
publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowania
oraz przeniesień wydatków w tym planie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *