Dla kogo postojowe?


Sytuacja wywołana koronawirusem powoduje, że przedsiębiorców dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, a także zatory płatnicze, absencja pracowników i wiele innych problemów. Takie osoby mają możliwość skorzystania z odroczenia terminu płatności składek ZUS, rozłożenia ich na raty bądź ich umorzenia.
Do najbardziej zagrożonych grup należą osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz opłacające składki same za siebie. Jak również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. A także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło. Osoby te są narażone na niestabilność, a nawet całkowitą utratę przychodów z powodu pandemii COVID-19, ze względu na brak zleceń lub zamówień czy rezygnację z realizowanych lub zawieranych umów. Dlatego też w specustawie zaproponowano jednorazową wypłatę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. A także dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Chodzi o tzw. świadczenie postojowe. Świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Świadczenie będzie skierowane do osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Jeśli sytuacja się nie poprawi, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych będą mogły ubiegać się o wypłatę drugiego świadczenia postojowego. Wówczas pomoc skierowana do wymienionych osób wyniesie łącznie 4160 zł. Druga transza będzie miała bowiem tę samą wysokość, a więc 2080 zł.
Prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju (w następstwie wystąpienia zagrożenia epidemicznego), które trwało co najmniej 30 dni przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie. Pod warunkiem, że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia był niższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5 227 zł x 300 proc. = 15 681 zł). Świadczenie będzie skierowane do osób, które nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Świadczenie będzie przysługiwać, jeśli osoby te rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r. i nie zawiesiły jej. A ich przychód z prowadzenia tej działalności w stosunku do poprzedniego miesiąca kalendarzowego zmniejszył się o co najmniej 15 proc.
Prowadzący działalność gospodarczą, dla których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i którzy korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, będą mieli prawo do świadczenia postojowego w wysokości 50 proc. najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. A to ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego przychodu. Świadczenie przysługiwać będzie także osobom, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r.
Osoby wykonujące zadania na podstawie umów umów zlecenia i umowy o dzieło, będą miały prawo do świadczenia postojowego, jeśli umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r. Świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. Wysokość świadczenia nie będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie cywilnoprawnej. Ani też od faktycznej wypłaty wynagrodzenia za ograniczone wykonanie umowy. W każdym przypadku wynosić będzie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie wniosku zainteresowanego. W przypadku, gdy sytuacja finansowa zainteresowanego nie zmieni się, na podstawie jego wniosku prezes ZUS może przyznać drugie świadczenie postojowe.
Dane będą sprawdzane. Aby upewnić się, że samozatrudnieni stracili źródło utrzymania, specustawa przewiduje weryfikację przychodu osiąganego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
Wprowadzone mają więc zostać:
– obowiązek przekazania przez ZUS do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o zadeklarowanych we wniosku o przyznanie świadczenia postojowego przez przedsiębiorców wysokościach osiąganych przychodów w danym okresie. Rozwiązanie to powinno zapewnić spójność danych w systemach podatkowych i ubezpieczeń społecznych, jak również uszczelnić system podatkowy.
– uprawnienie dla KAS weryfikowania i powiadamiania ZUS o wszelkich rozbieżnościach w zadeklarowanych przychodach. Te zaś będą podstawą dla ZUS wszczęcia postępowania o potwierdzenie prawidłowości przyznania prawa do świadczenia.
ZUS będzie mógł skorzystać z uprawnień do badania prawidłowości zawartych umów cywilnoprawnych. A w konsekwencji odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli dana umowa nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, mimo istnienia takiego obowiązku wynikającego z jej charakteru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *