Koniec gimnazjów. Co z nauczycielami i dyrektorami?


Nikt chyba nie ma wątpliwości, że wygaszanie gimnazjów wiąże się ze zwalnianiem nauczycieli. Jak będzie wyglądała procedura zwolnieniowa?

Możliwe jest przeniesienie w stan nieczynny z 1 września 2017 r., a jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody – obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z 31 sierpnia 2019 r. z pozostałymi nauczycielami gimnazjów. Dyrektor będzie mógł również, zamiast informować nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny, zaproponować mu ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela i to nawet w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Muszą być jednak uzasadnione względy organizacyjne w wygaszanym gimnazjum.

Czy trzeba informować związki zawodowe przy zwalnianiu?

Niestety nie. Skoro art. 20 Karty Nauczyciela nie będzie stosowany, to również nie będzie trzeba informować organizacji związkowej o zamiarze zwolnienia nauczyciela, jak wymaga tego przepis. W pozostałych typach szkół nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o współpracę ze związkami zawodowymi przy zwalnianiu nauczyciela.

Co z dyrektorami?

Losy dyrektorów gimnazjów różnią się w zależności od tego, co dalej stanie się z gimnazjum. Wszystko zależy od tego, czy szkoła będzie przekształcona, włączona do innej czy też stopniowo likwidowana.

W przypadku gimnazjum, które nie zostanie przekształcone w inną szkołę, czy też włączone do innej szkoły, lecz ulegnie stopniowej likwidacji, dyrektor zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. Jeżeli kadencja dyrektora kończy się przed 31 sierpnia 2019 r., wówczas organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

Przekształcenie w szkołę podstawową. Jeżeli organ prowadzący zadecyduje o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową, wówczas dyrektor dotychczasowego gimnazjum staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, który posiada poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska dyrektora liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, z dniem przekształcenia gimnazjum w jeden z tych typów szkół staje się dyrektorem odpowiednio: trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

Inaczej wygląda sytuacja dyrektora gimnazjum włączanego do ośmioletniej szkoły podstawowej. W takim wypadku dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej. Z kolei dyrektor włączanego do szkoły podstawowej gimnazjum, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. W uzasadnionych przypadkach okres powierzenia stanowiska może jednak zostać przedłużony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *