Bezrobotnych coraz mniej


W czerwcu z rejestrów urzędu pracy ubyło prawie 50 tysięcy osób. Stopa bezrobocia spadła do 7,2% – czyli do najniższego poziomu od marca 1991 roku. Osób faktycznie bezrobotnych jest zapewne jeszcze mniej, niż podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według wstępnych szacunków MRPiPS liczba bezrobotnych spadła w czerwcu o 49,3 tys. (czyli o 4,3% mdm) i wyniosła 1,15 mln. Od czerwca 2016 roku ubyło 239,7 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Jednakże rządowe statystyki nie oddają prawdziwej skali tego zjawiska. Według najnowszych danych Eurostatu (za maj) w Polsce było 829 tysięcy osób bezrobotnych – czyli o 370 tysięcy mniej, niż wynikałoby to z danych urzędowych. Statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat pochodzą z badań ankietowych zgodnych z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy. W badaniach aktywności zawodowej (BAEL) za bezrobotnego uznaje się osobę niemającą pracy, gotową ją podjąć w ciągu dwóch tygodni i aktywnie jej poszukującą w ciągu ostatnich czterech tygodni. Dlatego statystyki bezrobotnych według BAEL są wyraźnie niższe od wyników podawanych przez GUS i MRPiPS, które publikują liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. Czyli także tych, którzy nie są zainteresowani podjęciem pracy lub pracują „na czarno”.Jednak statystyki bezrobocia przestały być miarodajnym wskaźnikiem koniunktury na rynku pracy. Problemem jest bowiem stosunkowo niska relacja ludzi pracujących (16,28 mln) w stosunku do populacji w wieku produkcyjnym (23,79 mln). Pozostaje prawie 5,4 mln Polaków biernych zawodowo (dane GUS-u za I kw. 2017 r.) w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *