Zmiany w prawie pracy. Wyższe wynagrodzenia i większa ochrona rodziców


Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, zmiany dotyczące świadectwa pracy i większa ochrona uprawnień rodzicielskich to część reform dotyczących pracowników, które zostaną wprowadzone w 2018 roku.

Nowa płaca minimalna
We wrześniu 2017 roku zadecydowano o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku wyniesie ono 2 100 złotych brutto, czyli o 5 proc. więcej niż obecnie. Minimalna stawka na umowie-zleceniu również uległa waloryzacji i ostatecznie wynosić będzie 13,70 zł brutto za godzinę pracy.
Propozycje zmian w Kodeksie pracy
Najprawdopodobniej w marcu 2018 roku nastąpią zmiany w Kodeksie pracy, które będą dotyczyły ujednolicenia form zatrudniania, długości urlopu czy zakazu dorabiania w trakcie urlopu wypoczynkowego. Nowe przepisy wprowadzą dwie obowiązujące formy zatrudnienia – etatowe i nieetatowe, co można odnieść do obecnej umowy na czas określony i nieokreślony. Zatrudnienie nieetatowe miałoby dotyczyć osób, które pracują do 16 godzin tygodniowo z gwarancją urlopu i płacy. Umowy-zlecenia mają być stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Zmiany zostaną również prawdopodobnie wprowadzone w odniesieniu do urlopów wypoczynkowych. Pracodawca będzie miał możliwość jednostronnego wyznaczenia daty urlopu wypoczynkowego w terminie dwóch miesięcy od dnia poinformowania o tym pracownika. Zgłoszenie przez zatrudnionego urlopu będzie mogło mieć miejsce w przypadku braku porozumienia z pracodawcą. Komisja kodyfikacyjna zajmuje się również kwestią wyrównania wymiaru urlopu wypoczynkowego do 26 dni dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu pracy. Dodatkowo zaległy urlop będzie musiał zostać wykorzystany do marca następnego roku, a nie, jak dotychczas, do września kolejnego roku.
Niedawno rząd zaproponował projekt ustawy, który wprowadza zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników oraz zleceniobiorców. Przewidziano skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. W projekcie rząd zaproponował również prowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń jako podstawowej formy przekazania płacy zatrudnionemu. Obecnie pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na przekazanie mu wynagrodzenia na konto bankowe, ponieważ domyślną metodą jest osobisty odbiór gotówki od pracodawcy.

Wydawanie świadectw pracy
Do tej pory pracownik mógł zgłaszać błędy w świadectwie pracy do 7 dni od jego otrzymania. Teraz z uwagi na wagę dokumentu i niejednokrotne zbyt późne zorientowanie się o konieczności sprostowania czas ulegnie wydłużeniu z 7 do 14 dni. W przypadku gdy pracodawca nie wyda świadectwa pracy, mimo orzeczenia sądu go do tego zobowiązującego, pracownik będzie miał prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania orzeczenia zastępującego świadectwa pracy. Za niewydanie pracownikowi dokumentu zatrudniający będzie podlegał karze grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *