Kiedy należy się ekwiwalent za urlop?


Za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego, przy rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Przy wyliczaniu ekwiwalentu bierze się pod uwagę stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia.Obok pensji zasadniczej wielu pracowników otrzymuje także zmienne składniki wynagrodzenia (np. premie, prowizje, nadgodziny, dodatek za pracę w nocy). One także brane są pod uwagę przy wyliczaniu wysokości należnego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Do wyliczeń brane są zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (np. comiesięczna premia lub prowizja), wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Brane do wyliczeń są także zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, np. premia kwartalna. W takim przypadku dodajemy tego typu składniki wypłacone w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym nabyte zostało prawo do ekwiwalentu, a następnie dzielimy przez 12.

Przy wyliczaniu ekwiwalentu nie uwzględnia się:

jednorazowych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie
wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju
gratyfikacji (nagród) jubileuszowych
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej
odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych
wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy
Zobacz także:
Tata z dzieckiem w domu uszczęśliwia rodzinę. Urlopy ojcowskie coraz bardziej popularne »
Współczynnik urlopowy 2019
Do wyliczenia ekwiwalentu potrzebny jest jeszcze tzw. współczynnik urlopowy. Współczynnik służy do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik urlopowy ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za urlop? Dzieje się tak w przypadku, gdy strony (pracownik i pracodawca) postanowią o wykorzystaniu zaległego urlopu w czasie stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 3 =