Kontra pisze do prezesa PGG


Związkowa Organizacja Koordynacyjna ZZ Kontra Napisała pismo do Tomasza Rogali, prezesa PGG. Prosi w nim o przesłanie następujących propozycji lub ustaleń zespołów roboczych do opracowania Umowy Społecznej regulującej funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego.

Poniżej treść pisma:

Wnosimy o przesłanie następujących propozycji lub ustaleń zespołów roboczych do opracowania Umowy Społecznej regulującej funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego.

1. Zespołu geologiczno – technologicznego,

2. Zespołu do spraw likwidacji majątku pokopalnianego,

3. Zespołu do spraw społecznych,

  • w zakresie obszaru zasobowego, popytowego, produkcyjnego i inwestycyjnego
    w przypadku zespołu geologiczno-technologicznego;
  • w zakresie rewizji zasad organizacji pracy, możliwości i zasady alokacji pracowników, określenia ilości osób, chcących skorzystać z osłon socjalnych (urlopy, odprawy), określenia kwalifikacji i wieku pracowników w wieku emerytalnym (w wieku przedemerytalnym), harmonogramu przewidywanych odejść z pracy (w tym naturalnych), propozycji zmian układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy oraz zmian legislacyjnych, dotyczących prawa pracy i ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, określenia kosztów funkcjonowania systemu osłon socjalnych, określenia obszarów zamieszkania pracowników w aspekcie alokacji miejsc pracy, analizy możliwości pozyskania środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe pracowników w przypadku Zespołu ds. Społecznych;
  • w zakresie oszacowania wartości majątku, przeglądu stanu prawnego nieruchomości, oszacowania kosztów likwidacji zakładów górniczych, harmonogramu zbywania majątku w przypadku zespołu ds. likwidacji majątku pokopalnianego.

Równocześnie zgłaszamy nasze uwagi do propozycji zmian przepisów prawnych dotyczących ustanowienia emerytur stażowych dla pracowników o długoletnim okresie pracy
po przepracowaniu 35 lat pracy w przypadku kobiet oraz 40 lat pracy w przypadku mężczyzn,
a także aby w ustawie o emeryturach pomostowych, aby nie miały one charakteru wygasającego, i nie trzeba było rozwiązać stosunku pracy, ażeby otrzymać prawo do emerytury pomostowej,
a tym samy uchylony został art. 4 pkt. 5 i 7 ustawy o emeryturach pomostowych, a także
w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych w art. 50 a dodać ust. 3, który będzie posiadał brzmienie: Do okresów pracy górniczej, o której mowa w art. 50 a ust.1 pkt. 2 oraz ust. 2 zalicza się także okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne, okresy honorowego oddawania krwi i osocza.

2. Po art. 50 c ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych dodać art. 50 c ust. 1 1 , który będzie posiadał brzmienie: jako praca górnicza traktowany jest okres odbywania zasadniczej służby wojskowej, jeżeli pracownik spełnia kryteria, o których mowa
w art. 120 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, a bezpośrednio przed powołaniem do odbycia zasadniczej służby wojskowej wykonywał pracę górniczą, o której mowa w ust. 1.

Ponadto wnosimy, aby wszystkie materiały dotyczące spraw pracowniczych były prezentowane z podziałem uszczegółowionym uwzględniającym pracowników zatrudnionych, jako:

– robotnicy w wyrobiskach,

– inżynieryjno-techniczni w wyrobiskach,

– robotnicy pozostali,

– inżynieryjno-techniczni pozostali,

– ratownicy górniczy,

– maszyniści wyciągowi,

– pracownicy przeróbki mechanicznej węgla z podziałem na eta i pracownicy fizyczni,

– pozostali pracownicy powierzchni z podziałem na eta i pracownicy fizyczni, robotnicy
i stanowiska nierobotnicze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *