Pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika


Ważna zmiana w kodeksie pracy. Pracodawca zyskał możliwość badania trzeźwości pracownika i obecności w jego organizmie innych substancji. Wcześniej mógł to robić, ale formalnie  jedynie za zgodą pracownika.

W znowelizowanym kodeksie pracy przewidziano dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia do pracy pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie prac, tj.:

a) w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

b) na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą).

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca powinien poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania. W przypadku zatrudnienia pracownika objętego kontrolą trzeźwości pracodawca powinien przekazać temu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy informacje dotyczące zasad przeprowadzania takich kontroli w postaci papierowej lub elektronicznej.

Kontrola trzeźwości przeprowadzana przez pracodawcę będzie mogła obejmować wyłącznie badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, za pomocą urządzenia mającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie (np. alkomatu). Badanie będzie polegać na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

a) stężenia we krwi od 0,2 promila do 0, promila alkoholu albo

b) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Z kolei stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

a) stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo

b) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Pracodawca mający podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem środków odurzających innych niż alkohol, będzie mógł skorzystać z analogicznych rozwiązań jak te dotyczące badania stanu trzeźwości. Pracodawca będzie m.in. uprawniony do skorzystania z pomocy organu powołanego do ochrony porządku publicznego, który na jego żądanie, jak również na żądanie podejrzanego pracownika będzie zobligowany przeprowadzić stosowne badanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *