Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?


Pracowników niepełnosprawnych obowiązują inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Wymiar czasu pracy tej grupy zatrudnionych oblicza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przyjmując w miejsce norm kodeksowych normy czasu pracy obowiązujące niepełnosprawnych. Ustalając wymiar czasu pracy dla osób, które legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stosuje się niższe normy czasu pracy właściwe dla tych pracowników.

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych uregulowano w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Cechuje się on pewnymi odrębnościami w stosunku do norm kodeksowych.

Czas pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Inaczej jest w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ich czas pracy nie może wynosić więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Podane normy czasu pracy ulegają uchyleniu:

  • wobec osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Przepisy ustawy o rehabilitacji nie odnoszą się do sposobu ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych. Na mocy art. 5 K.p. będą w tym zakresie stosowane przepisy Kodeksu pracy. Powołana regulacja stanowi, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

 Zatem wymiar czasu pracy niepełnosprawnych należy obliczać zgodnie z art. 130 K.p., przy zastosowaniu norm czasu pracy określonych w ustawie o rehabilitacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nineteen − one =